drukuj

Struktura organizacyjna

Wydział Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału
Grzegorz Karwat
tel.: (+48) 42 616 30 20
Zakres działań:

Wydział Kwatermistrzowski zajmuje się całokształtem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem komendy, realizacją wydatków inwestycyjnych i rzeczowych, zabezpieczeniem logistycznym akcji ratowniczo-gaśniczych, a także obsługą socjalną pracowników komendy i emerytów.

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń         i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej w tym:

  a) aktualizowanie umów,
  b) planowanie i realizacja inwestycji i remontów ww. nieruchomości,
  c) prowadzenie dokumentacji budynków i innych obiektów wynikającej z przepisów (prowadzenie książek obiektów budowlanych),
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych oraz dokonywanie zakupów i dostaw: sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń oraz usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej,
 3. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie miasta oraz ich przygotowanie do działań
  w ramach odwodów operacyjnych,
 4. prowadzenie gospodarki mundurowej, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenie osobiste,
 5. prowadzenie procedur dotyczących dostaw, usług, robót budowlanych, nabywanych przez komendę miejską zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych,
 6. prowadzenie magazynu głównego komendy miejskiej oraz spraw z zakresu gospodarki magazynowej,
 7. prowadzenie obsługi mieszkaniowej tj. prowadzenie spraw związanych z przydziałem i opróżnianiem lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, rozpatrywaniem wniosków o przyznanie strażakom równoważników pieniężnych w zamian za brak lokalu lub remont oraz wniosków o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego,
 8. prowadzenie spraw socjalnych pracowników i emerytów dotyczących m.in. prawa do przejazdu na koszt jednostki organizacyjnej PSP, dopłaty do wypoczynku, zapomóg oraz innych świadczeń wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 9. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku komendy miejskiej,
 10. prowadzenie zagadnień dotyczących inwentaryzacji majątku komendy miejskiej,
 11. gospodarowanie składnikami majątku, w tym udział w przedsięwzięciach związanych z oceną przydatności zbędnych i zużytych składników majątku, ich dalszym użytkowaniem m.in. oddaniem w najem lub dzierżawę, nieodpłatnym przekazaniem,
 12. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych,
 13. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i  ratowniczego, środków gaśniczych, neutralizatorów oraz ustalanie, z komórką właściwą ds. operacyjnych, priorytetów w tym zakresie,
 14. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych        i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł,
 15. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2019-08-05)