drukuj

Struktura organizacyjna

Stanowisko Pracy do ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zakres działań:

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Obronnych należy w szczególności:

  1. koordynowanie przedsięwzięć obronnych wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki ratowniczo – gaśnicze,
  2. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  3. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,
  4. prowadzenie kancelarii tajnej. 
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Rafał Kowalski (2013-01-06)