drukuj

Struktura organizacyjna

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Naczelnik Wydziału
Piotr Olejniczak
tel.: (+48) 42 616 30 26
Zakres działań:

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy zajmuje się całokształtem spraw związanych z działalnością operacyjną                    i doskonaleniem zawodowym strażaków.

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru działania oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych,  a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 3. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze działania,
 4. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 5. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 6. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze miasta,
 7. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych,
 8. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g, analizowanie stanu ich wyposażenia, przedstawienie wniosków w tym zakresie oraz koordynowanie prac w zakresie ksr-g,
 9. zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 10. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 11. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz innymi podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
 12. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków   w tym zakresie,
 13. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej w JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 14. bieżące informowanie komendanta miejskiego przez osobę pełniącą nieetatową funkcję rzecznika prasowego  o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w mieście i postępie akcji ratowniczych,
 15. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez osobę pełniącą nieetatową funkcję rzecznika prasowego,
 16. planowanie i organizowanie: szkoleń, doskonalenia specjalistycznego oraz zawodowego na potrzeby komendy miejskiej, ksr-g oraz OSP na obszarze działania,
 17. inicjowanie i realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na potrzeby komendy miejskiej oraz podmiotów ksr-g na obszarze powiatu,
 18. sporządzanie harmonogramów służby i prowadzenie ewidencji czasu służby strażaków zmianowego rozkładu czasu służby Miejskiego Stanowiska Kierowania.

Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2019-08-05)