drukuj

Prewencja - zapobieganie zdarzeniom

Do zadań wydziału kontrolno-rozpoznawczego należy:

 • analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 • opracowywanie wyników czynności kontrolno – rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa,
 • inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych z Komendą Miejską lub Jednostką Ratowniczo –Gaśniczą.
 • załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów oraz organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń .

Pliki związane tematycznie z zadaniami Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego znajdują się w zakładce : "Do pobrania" na stronie głównej.