drukuj

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ant. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  91-446  Łódź, ul. Zgierska 47, ,tel. 426163000, fax. 426163063, e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl.
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor
  Ochrony Danych: Pan Zbigniew Wójcik  91-446  Łódź,  ul. Zgierska 47,tel. komórkowy 515732690, tel.426163000, fax. 426163063, e-mail: iod07@straz.lodz.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO - w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) - żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria.qiodo.qov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego w budynkach i pojazdach KM PSP w Łodzi.

KM PSP w Łodzi informuje o klauzuli dotyczącej usankcjonowania zasad z przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego w budynkach komendy oraz JRG .

 Załącznik I mówiący o korzystaniu z monitoringu wizyjnego i ochronie danych osobowych we wspomnianej powyżej kwestii - do pobrania. (155.28 KB)

 

Klauzula dotycząca nagrywania rozmów oraz identyfikacji numeru dzwoniącego pod numer alarmowy 998.

KM PSP w Łodzi poniżej zamieszcza klauzulę dotyczącą nagrywania osób dzwoniących  oraz identyfikacji numerów telefonów wykonujących połaczenie pod numer alarmowy 998.

 Załącznik J - dotyczący nagrywania osób dzwoniących  oraz identyfikacji numerów telefonów wykonujących połaczenie pod numer alarmowy 998 - do pobrania. (145.6 KB)