drukuj

Przyjmowanie i rozpatrywanie spraw

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi funkcjonuje Sekretariat Komendanta Miejskiego, przez który przechodzi korespondencja adresowana do Komendanta Miejskiego oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej.

Wpływające sprawy są kierowane do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne. Po zarejestrowaniu spraw w książce kancelaryjnej, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują naczelnicy wydziałów i dowódcy JRG. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa jest przekazywana do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem adresata sprawy.

Pisma wychodzące są podpisywane przez Komendanta Miejskiego lub jego zastępców, zgodnie z właściwością wynikająca z regulaminu organizacyjnego KM PSP. Wysyłka korespondencji poza Komendę Miejską PSP w Łodzi następuje za pośrednictwem Sekretariatu po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w książce kancelaryjnej.

Korespondencję należy kierować na adres:

Sekretariat KM PSP w Łodzi
91-446 Łódź, ul. Zgierska 47
tel.: (+48) 42 616 30 00
fax: (+48) 42 616 30 63
e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl

Skargi i wnioski
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 14:00 - 16:00.
 

Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-26)
Informację zmodyfikował(a): Rafał Kowalski (2012-11-26)